Aktualitātes

15.03.2023

Šī gada 29. martā plkst. 16:30 notiks ikgadējā LRVA biedru kopsapulce. 

Kopsapulces dienas kārtība:

 • Gada pārskata apstiprināšana.
 • “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” darbības perspektīvas.

Lūgums savu dalību apstiprināt uz e-pastu: lrva@lrva.lv. Norises vieta tiks precizēta.

LRVA valde

 

19.03.2021

Šī gada 26. martā plkst. 16:00 attālināti MS Teams vidē notiks ikgadējā LRVA biedru kopsapulce. 

Kopsapulces dienas kārtība:

 • Valdes ziņojuma par 2020. gada darbību apstiprināšana
 • Jauno statūtu izskatīšana un apstiprināšana
 • Jaunās valdes vēlēšanas.

Lai saņemtu saiti uz sapulci, lūdzu sūtiet savu apstiprinājumu par dalību uz e-pastu: lrva@lrva.lv

LRVA valde

 

24.02.2017

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu un biedrību “Latvijas Riska vadības asociācija” ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem”.

Projekta galvenie uzdevumi:

 1. noteikt vienotus akceptējamā riska kritērijus, rūpniecisko avāriju skaitliskā riska novērtēšanas principus un rūpniecisko avāriju nevēlamās ietekmes robežvērtības,
 2. izstrādāt ieteikumus drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem teritorijas plānošanas dokumentos,
 3. sagatavot pilotprojektu Rīgas pilsētai, nosakot riska zonējumu ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem un izstrādājot ieteikumus teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā, 
 4. sagatavot vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos.

2017. gada 15. februārī norisinājās informatīvais seminārs par projekta rezultātiem. Seminārā izmantotās prezentācijas ir pieejamas šeit:

 1. Skaitliskā riska novērtējuma principi
 2. Rīgas pilotprojekts – SEVESO objektu skaitliskā novērtējuma rezultāti
 3. Ieteikumi teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap industriālā riska objektiem
 4. Teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanas piemēra analīze

18.10.2013

PSI Risks un audits izdevis bukletu, kas skaidro paaugstināta riska objektu pārvaldības principus Latvijā un sniedz ieskatu par katras ar šiem objektiem saistītās organizācijas, kā arī sabiedrības pienākumiem un atbildību. lasīt šeit.

03.01.2013

Paldies visiem, kas izrādīja interesi un piedalījās mūsu rīkotajos semināros!

Šeit pieejamas arī semināros izmantotās prezentācijas:

31.10.2012

PSI Grupa vadošie eksperti Andris Maurāns un Jānis Prindulis 22.- 23. oktobrī Francijā piedalījās  starptautiskā ESReDA (European Safety, Reliability & Data Association) organizētā seminārā "Land Use Planning and Risk - Informed Decision Making" ar ziņojumu par Latvijas riska vadības aktualitātēm

03.09.2012

Riska novērtējuma rezultātu izmantošana teritorijas attīstības plānošanā 

12.03.2008

10. aprīlī PSI Mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Riska vadības asociāciju organizē semināru "RISKA ZONAS UN TERITORIJU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA"

03.03.2008

LRVA piedalījās Interreg IIIA projekta "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos" ietvaros, kur veica "Pārrobežu riska vadības sadarbības rokasgrāmatas" izstrādi