Kā kļūt par LRVA biedru?

Nosacījumi:
Tiesības kļūt par LRVA biedru ir riska novērtēšanas un vadības jomās strādājošajiem speciālistiem, kā arī tām juridiskām personām, kuru komerciālā darbība ir saistīta ar riska novērtēšanas un vadības pakalpojumiem, ja tā atbalsta LRVA mērķus un darbības principus.

Lai kļūtu par LRVA biedru, pretendentiem jāiesniedz iesniegums LRVA valdei.

Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, nepieciešamības gadījumā var tikt uzaicināts pieteicējs, lai sniegtu papildus informāciju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LRVA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par LRVA biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

LRVA biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no LRVA, par to rakstveidā paziņojot LRVA Valdei. Par biedra izstāšanās dienu tiek uzskatīta diena, kad biedrs ir iesniedzis Valdei attiecīgo iesniegumu. Nevienai LRVA vēlētai personai nav tiesību izdarīt jebkādu spiedienu uz biedru, kas vērsts uz biedra izstumšanu no organizācijas.