Jelgavā izstrādāta pārrobežu riska vadības sadarbības rokasgrāmata


Pārrobežu riska vadības sadarbības rokasgrāmata izstrādāta INTERREG IIIA projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” ietvaros.  

Dokuments izstrādāts pamatā balstoties uz INTERREG IIIA projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” ietvaros izstrādātajā „Riska vadības stratēģijā” sniegto informāciju, kā arī papildus informāciju, ko sniedza projektā iesaistītie partneri.

„Pārrobežu riska vadības sadarbības rokasgrāmata” veidota un paredzēta kā palīglīdzekli valsts un pašvaldību institūcijām Zemgales un Šauļu reģionos sabiedrības iesaistei riska vadībā, kā arī kā informatīvs materiāls ieinteresētajām pusēm, kas koncentrētā veidā var iegūt informāciju par iespējamajiem draudiem, riska vadības darbību un ieinteresēto pušu lomu risku novēršanā vai seku likvidēšanā.

 Rokasgrāmatā sniegta informācija par iespējamajiem draudiem Zemgales un Šauļu reģionā aplūkojot pamatā tehnogēnās avārijas un to iespējamos izraisītājus un iespējamās dabas katastrofas reģionos. Rokasgrāmata neapraksta konkrētus iespējamos riska scenārijus, iespējamo avāriju apjomu un izplatību, tā sniedz tikai vispārēju priekšstatu par bīstamību reģionos. Konkrētie riska novērtējumi un rīcības avāriju situācijās tiek aprakstītas konkrēto objektu vai pašvaldības civilās aizsardzības plānos.

 Rokasgrāmatā iekļaut arī vispārēja informācija par krīzes vadības principiem abās valstīs, kas svarīgi tieši starpvalstu sadarbības gadījumā, lai sadarbība notiktu prognozējami un vadāmi un ieinteresētās puses būtu gatavas savstarpēji sadarboties. Tāpat šī informācija sniedz papildus priekšstatu par atbildību un pienākumu sadalījumu starp dienestiem un atbildīgajām personām.

Veiksmīgas sadarbības nodrošināšanai, ļoti nozīmīga ir spēja komunicēt, līdz ar ko šis dokuments iekļauj svarīgāko informāciju par dienestu savstarpējās komunikācijas principiem un iespējām.

Vēl arī dokumentam pievienota papildus informācija par dienestiem pieejamajiem tehniskajiem resursiem, kas iesaistāmi krīzes situācijās, tai skaitā starpvalstu sadarbības nodrošināšanai.