Mērķi un uzdevumi

 

LRVA savā darbībā izvirzījusi šādus mērķus:

 • Celt LRVA biedru sniegto pakalpojumu profesionalitāti risku vadības jomā;
 • Pilnveidot esošās un attīstīt jaunas riska novērtēšanas un vadības metodes;
 • Veicināt riska pārvaldītāju sapratni par nepieciešamību uzturēt riskus akceptējamā līmenī, nodrošināt efektīvas rīcības seku/zaudējumu mazināšanai riska iestāšanās gadījumos, veidot riska vadības uzkrājumus vai apdrošināt riskus, lai kompensētu riska radītos zaudējumus.
 • Celt vispārējo sabiedrības un atbildīgo valsts un komercstruktūru amatpersonu sapratni par riska novēršanas preventīvo paskumu nozīmību riska vadībā.

Šo mērķu sasniegšanai LRVA:

 • Veicina riska novērtēšanas un vadības jomas metodisko attīstību un pieredzes apmaiņu, tai skaitā piedaloties starptautisko riska vadības speciālistu profesionālo organizāciju rīkotajos pasākumos un iesaistoties to darbībā;
 • Ierosina un piedalās dažādos pētniecības, metodisko materiālu izstrādes un pieredzes apmaiņas projektos;
 • Sniedz rekomendācijas riska vadības speciālistu kvalifikācijas kritēriju izstrādei un veicināt riska vadības speciālistu atbilstības novērtēšanas shēmu izstrādi;
 • Izstrādā un iesniedz Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī komercstruktūrām priekšlikumus riska vadības speciālistu profesionālās apmācības organizēšanai, kā arī pati organizē LRVA biedru –apmācību riska novērtēšanas un vadības jomā;
 • Sadarbojas ar Pašvaldību teritoriju attīstības plānotājiem un citām ieinteresētajām pusēm par drošības zonu noteikšanas jautājumiem ap industriālā riska objektiem;
 • Piedalās ar profesionālu trešās puses viedokli dažādās valsts un pašvaldības institūciju organizētās komisijās, novērtējot dažāda veida negadījumu un avāriju sekas un cēloņus
 • Veicina riska novērtēšanas ekspertu sadarbību ar apdrošinātāju profesionālajām organizācijām;
 • Informē savus biedrus par normatīvtehnisko aktu izstrādi un to grozījumiem, kas saistīti ar riska novērtēšanas un vadības jautājumiem;
 • sniedz skaidrojumus riska novērtēšanas un vadības jautājumos;
 • aizstāv asociācijas biedru intereses.