Riska novērtējuma rezultātu izmantošana teritorijas attīstības plānošanā

 

PSI Mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Riska vadības asociāciju un Vides valsts dienestu 2012. gada II pusgadā organizē bezmaksas semināru ciklu "Riska novērtējuma rezultātu izmantošana teritorijas attīstības plānošanā" Latvijas reģionos.

 

VVD.png                           psigrupa.jpg                                      lrva.png

 

 

Semināru kalendārs.

 

Datums

Laiks

Pilsēta

Vieta

07.09.2012

13:00 - 16:00

Liepāja

Liepājas reģionālā vides pārvalde, Jaunā ostmala 2a,

21.09.2012

13:00 - 16:00

Rēzekne

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, Zemnieku iela 5,

05.10.2012

13:00 - 16:00

Valmiera

Valmieras reģionālā vides pārvalde, L.Paegles iela 13,

26.10.2012

13:00 - 16:00

Jēkabpils

Krustpils novada pašvaldības zāle, Rīgas iela 150a,

09.11.2012

13:00 - 16:00

Ventspils

 Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela 2,

23.11.2012

13:00 - 16:00

Jelgava

Jelgavas Domes zāle, Lielā iela 11,

07.12.2012

13:00 - 16:00

Daugavpils

Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Raiņa ielā 28,

14.12.2012

13:00 - 16:00

Rīga

Rūpniecības ielā 23, Rīgā

 

 

 

Seminārā izskatāmās tēmas:

 • Nepieciešamība zināt riska zonas
 • Individuālais risks
 • Sociālais risks
 • Teritorijas izmantošanas plānošana
 • Reģiona aktuālās problēmas
 • Jautājumi un diskusijas

 

Lektori:

Andris Maurāns un Jānis Prindulis

 

Mērķa auditorija:

 • Valsts vides pārraudzības biroja darbinieki
 • VVD Reģionālo pārvalžu speciālisti
 • Pašvaldību darbinieki, kuri iesaistās bīstamo objektu pārraudzībā un civilās aizsardzības jautājumu risināšanā, kā arī teritorijas attīstības plānošanā
 • Bīstamo objektu atbildīgās personas, tehniskie speciālisti, drošuma speciālisti
 • Sabiedriskās organizācijas
 • Interesenti
 •  

 

Pieteikšanās un sīkāka informācija par semināru:

Zvanot uz „PSI Grupa” SIA pa tel. 67807090

vai sūtot e-pastu uz psi@psi.lv

Reģionālajā Vides pārvaldē

 

Riska novērtējuma rezultātu izmantošana teritorijas attīstības plānošanā

 

kart-sem-reg.jpg

 

Informācija par semināru:

Semināra mērķis ir sniegt visām ieinteresētajām pusēm informāciju par Eiropas Savienības pieeju teritorijas attīstības plānošanā. Pēdējos gados arvien vairāk ES valstu atbildīgās institūcijas sāk izmantot riska novērtējuma rezultātus pieņemot svarīgus lēmumus saistībā ar jaunu bīstamo objektu izvietošanu un esošo objektu darbības ierobežošanu. Pasaulē ir uzkrāta pietiekami liela informācija un pieredze riska novērtējumu veikšanā uz kā bāzes ir izstrādātas gan riska novērtējumu vadlīnijas, gan noteikti akceptējamā riska kritēriji. Viena no līderēm riska vadības jomā Eiropa un pasaulē ir Nīderlande, kur riska vadība ir pacelta valsts politikas līmenī.

 

Arī Latvijai ir uzkrāta zināma pieredze riska vadības jomā. Pirmais kvantitatīvā riska novērtējums Latvijā tika veikts vēl 1991. gadā, kad pieaicinātie Nīderlandes speciālisti izvērtēja Ventspils pieostas rūpnīcas riska līmeni. Balstoties uz riska izvērtējuma rezultātiem un Nīderlandes speciālistu ieteikumiem, Ventspilī tika apstiprināta pirmā Riska samazināšanas programma un ar Ventspils Domes lēmumu 1994. gadā tika pieņemtas akceptējamā riska normas. Pašlaik Rīgas Domes Attīstības departaments strādā pie Rīgas teritorijas izmantošanas noteikumu jaunās redakcijas, kurā teritorijas izmantošanas nosacījumi ap riska objektiem tiks noteikti atbilstoši individuālā riska līmenim.

 

Laika posmā pēc 2001. gada, kad Latvijas likumdošanā tika integrētas SEVESO II direktīvas prasības, riska novērtējumi ir veikti praktiski visiem paaugstināta riska objektiem. Latvijā tādu ir aptuveni 50, uz kuriem attiecas SEVESO II direktīvas prasības. No tiem Rīgā darbojas – 17 uzņēmumi, Ventspilī -8, Liepājā – 6, bet Daugavpilī – 4. Diemžēl Latvijā pagaidām nav apstiprinātas ne riska novērtējuma metodes, ne arī akceptējamā riska normas. Arī valsts un pašvaldību atbildīgo dienestu speciālistiem trūkst zināšanas un pieredzes riska novērtējuma rezultātu interpretēšanā un adekvātu lēmumu pieņemšanā.

 

Latvijas riska vadības speciālistiem ir uzkrāta liela pieredze bīstamo industriālo objektu skaitliskā riska novērtējumu veikšanā un riska samazināšanas programmu izstrādē. Pēdējā laikā Latvijā arvien vairāk riska novērtējumu ir veikti izmantojot Nīderlandes oficiālo riska novērtējuma metodoloģiju. Riska novērtējuma rezultātā tiek iegūti individuālā riska kontūri, kas raksturo cilvēka dzīvības apdraudējuma pakāpi bīstamā objekta apkārtnē. Vajadzības gadījumā tiek aprēķinātas arī sociālā riska līknes, kuru uzdevums ir raksturot avāriju nozīmību, nosakot potenciālo upuru skaitu. Šādi sagatavoti riska novērtējuma rezultāti ir viegli pielietojami teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām, jo to izmantošanai nav nepieciešamas dziļas zināšanas par riska novērtējuma būtību.