Statūti

 

“LATVIJAS RISKA VADĪBAS ASOCIĀCIJA”

STATŪTI

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Nosaukums

1.1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir “Latvijas riska vadības asociācija”  ( turpmāk tekstā LRVA)

1.1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Risk Management Associacion”

1.1.3. Biedrības nosaukuma saīsinājums neatkarīgi no lietotās valodas ir „LRVA”

1.2. LRVA uz brīvprātības principa pamata apvienojas industriālā riska novērtēšanas un vadības jomā strādājošie speciālisti un juridiskās personas, lai, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un LRVA lēmumiem, iesaistītos riska vadības jautājumu profesionālā risināšanā un pārstāvētu riska novērtēšanas un vadības speciālistu ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst LRVA mērķiem un funkcijām.

1.3. LRVA ir atklāta, nepolitiska un nekomerciāla organizācija.

1.4. LRVA ir juridiska persona, tai ir sava nošķirta bilance un konti bankās. LRVA ir zīmogs ar savu nosaukumu.

1.5. LRVA savā darbībā izmanto valdes apstiprinātu simboliku, kuru veido četri burti LRVA.

1.6. LRVA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.7. LRVA ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, kā arī veikt darījumus saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem.

1.8. LRVA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par LRVA saistībām un LRVA neatbild par valsts saistībām. LRVA neatbild par savu biedru personiskajām saistībām un biedri neatbild par LRVA saistībām.

1.9. LRVA darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, sadarbojoties ar radniecīgām organizācijām ārvalstīs.

1.10. LRVA  juridiskā adrese ir Slokas ielā 13, Rīga, LV-1048.

1.11. LRVA var izdot iekšējās darbības un biedru ētikas noteikumus.

 2. DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN TIESĪBAS.

2.1. LRVA darbības mērķi ir:

2.1.1. celt LRVA biedru sniegto pakalpojumu profesionalitāti risku vadības jomā;

2.1.2. pilnveidot esošās un attīstīt jaunas riska novērtēšanas un vadības metodes;

2.1.3.   veicināt riska pārvaldītāju sapratni par nepieciešamību uzturēt riskus akceptējamā līmenī, nodrošināt efektīvas rīcības seku/zaudējumu mazināšanai riska iestāšanās gadījumos, veidot riska vadības uzkrājumus vai apdrošināt riskus, lai kompensētu riska radītos zaudējumus.

2.1.4. celt vispārējo sabiedrības un atbildīgo valsts un komercstruktūru amatpersonu sapratni par riska novēršanas preventīvo paskumu nozīmību riska vadībā.

2.2. Šo mērķu sasniegšanai LRVA savas kompetences ietvaros pilda šādus uzdevumus:

2.2.1.     veicina riska novērtēšanas un vadības jomas metodisko attīstību un pieredzes apmaiņu, tai skaitā piedaloties starptautisko riska vadības speciālistu profesionālo organizāciju rīkotajos pasākumos un iesaistoties to darbībā;

2.2.2.      ierosina un piedalās dažādos pētniecības, metodisko materiālu izstrādes un pieredzes apmaiņas projektos;

2.2.3.      sniedz rekomendācijas riska vadības speciālistu kvalifikācijas kritēriju izstrādei un veicināt riska vadības speciālistu atbilstības novērtēšanas shēmu izstrādi;

2.2.4.      izstrādā un iesniedz Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī komercstruktūrām priekšlikumus riska vadības speciālistu profesionālās apmācības organizēšanai, kā arī pati organizē LRVA biedru –apmācību riska novērtēšanas un vadības jomā;

2.2.5.      sadarbojas ar Pašvaldību teritoriju attīstības plānotājiem un citām ieinteresētajām pusēm par drošības zonu noteikšanas jautājumiem ap industriālā riska objektiem;

2.2.6.      piedalās ar profesionālu trešās puses viedokli dažādās valsts un pašvaldības institūciju organizētās komisijās, novērtējot dažāda veida negadījumu un avāriju sekas un cēloņus;

2.2.7.      veicina riska novērtēšanas ekspertu sadarbību ar apdrošinātāju profesionālajām organizācijām;

2.2.8.      informē savus biedrus par normatīvtehnisko aktu izstrādi un to grozījumiem, kas saistīti ar riska novērtēšanas un vadības jautājumiem;

2.2.9.      sniedz skaidrojumus riska novērtēšanas un vadības jautājumos;

2.2.10.   aizstāv asociācijas biedru intereses.

2.3. LRVA atturas no politiskās darbības. Tās biedri realizē savas politiskās intereses ārpus LRVA.

2.4. LRVA biedru reliģiskā un politiskā pārliecība ir nodalīta no LRVA darbības.

2.5. LRVA valdes sēdēs var piedalīties jebkurš LRVA biedrs. Klātesošo tiesības un pienākumus nosaka LRVA statūti.

2.6. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, LRVA ir tiesīga:

2.6.1. sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām riska novērtēšanas un vadības institūcijām un to apvienībām, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās;

2.6.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai;

2.6.3. piedalīties Valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem;

2.6.4. būt klāt un izteikt priekšlikumus Valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar LRVA funkcijas;

2.6.5. izveidot, reorganizēt un likvidēt LRVA radītos fondus, uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības, kuri nepieciešami LRVA efektīvai darbībai;

2.6.6. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2.6.7. saņemt no Latvijas un ārvalstu organizācijām ziedojumus LRVA pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai, kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar LRVA tiešo darbību;

2.6.8. slēgt LR likumdošanā paredzētus līgumus ar ieinteresētajām personām;

2.6.9. veikt citu darbību, kas vērsta uz LRVA Statūtos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu

3. FINANSU LĪDZEKĻI

3.1. LRVA līdzekļus veido:

            3.1.1. LRVA biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;

            3.1.2. ieņēmumi, kas iegūti LRVA rīkotajos pasākumos;

            3.1.3. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām personām un pilsoņiem likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3.2. LRVA līdzekļi tiek izlietoti Statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar LRVA darba nodrošināšanu.

3.3. Visi čeki un citi maksājumu dokumenti, kas attiecas uz LRVA bankas rēķiniem, jāparaksta Valdes priekšsēdētājam, kura paraksts apstiprināms kā pirmais paraksts banku rēķinos.

3.4. LRVA Finansu gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

3.5. Biedra naudu maksāšanas kārtību un biedra naudas lielumu nosaka Biedru sapulce. LRVA biedriem var tikt noteikta atšķirīga biedra nauda. Biedra naudu iemaksā latos.

3.6. Valdes priekšsēdētājs sastāda tekošā gada budžetu un iesniedz izskatīšanai Valdei. Budžetu apstiprina Biedru sapulce.

 4. LRVA PĀRVALDES INSTITŪCIJAS, TO SASTĀVS, IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA, TIESĪBAS UN KOMPETENCE.

4.1. LRVA pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce un Valde. Biedru sapulce ir LRVA augstākā pārvaldes institūcija.

4.2. Biedru sapulces ir kārtējās un ārkārtējās. Valde sasauc kārtējo Biedru sapulci vismaz reizi gadā. Valde sasauc ārkārtas Biedru sapulci sevišķos gadījumos, pēc Valdes priekšsēdētāja, Revidenta vai vismaz 1/10 daļas biedru pieprasījuma. Biedru sapulces dienu, vietu un darba kārtību izziņo rakstiski vismaz 14 dienas pirms Biedru sapulces.

4.3. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo biedru.

4.4. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 28 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

4.5. Tikai Biedru sapulcei ir tiesības lemt par sekojošiem jautājumiem:

4.5.1. visu vēlēto personu ievēlēšana (pārvēlēšana) un amatpersonu atstādināšana pirms termiņa;

4.5.2. LRVA darbību regulējošu noteikumu un LRVA biedru ētikas kodeksu pieņemšanu un grozīšana;

4.5.3. biedru izslēgšanu;

4.5.4. budžeta pieņemšanu;

4.5.5. revidenta ziņojumu apstiprināšanu;

4.5.6. iestāšanās un biedra naudas apmēru;

4.5.7. LRVA darbības plāna pieņemšanu un darba programmas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam gadam.

4.6. Tikai LRVA Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par LRVA statūtu grozījumiem, LRVA nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu un LRVA likvidēšanu. Šajā gadījumā lēmumu pieņem ar vairāk kā 2/3 klātesošo biedru balsu.

4.7. Biedri, kas nevar piedalīties Biedru sapulcē, var pilnvarot kādu citu biedru viņu pārstāvēt Biedru sapulcē. Rakstiska pilnvara jāiesniedz līdz Biedru sapulces sākumam un ir jāpievieno protokolam.

4.8. Biedru sapulci atklāj un vada Valdes Priekšsēdētājs. Biedru sapulces tiek protokolētas. Biedru sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot, ja kāds no Biedru sapulces dalībniekiem pieprasa aizklātu balsošanu.

4.9. Trīsdesmit dienu laikā pēc Biedru sapulces Valdei ir jānodrošina iespēju jebkuram LRVA biedram iepazīties ar balsojumu rezultātiem, pārskatiem par Biedru sapulces lēmumiem un Revidenta ziņojumu.

4.10. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Protokols tiek sastādīts vienā oriģināleksemplārā un glabājas pie Valdes priekšsēdētāja, kurš ir tiesīgs izdarīt izrakstus no protokoliem, ja tādi nepieciešami valsts, pašvaldības iestādēm, citām juridiskām personām, kā arī LRVA biedriem.

4.11. Valde ir LRVA izpildinstitūcija, kura sastāv no trim locekļiem, ieskaitot Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi. Katrs valdes loceklis pārstāv biedrību kopīgi ar otru valdes locekli.

4.12. Biedru sapulce ievēl Valdes priekšsēdētāju un valdi uz trim gadiem. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi var tikt pārvēlēti pirms termiņa beigām. Valdes priekšsēdētājs var tikt ievēlēts amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā vienu reizi.

4.13. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes pusgadā. Valdes sēdes sasauc un vada Valdes Priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņa pilnvarota persona. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēdes ir atklātas.

4.14. Sevišķos gadījumos, ja to pieprasa Revidents vai vismaz 1/3 daļa Valdes locekļu, var tikt sasaukta ārkārtas Valdes sēde.

4.15.Valdes pienākumi:

4.15.1. kontrolēt LRVA īpašuma un fondu pārvaldīšanu;

4.15.2. dod rekomendācijas Biedru sapulcei;

4.15.3. risināt Biedru sapulces uzdotos jautājumus;

4.15.4. realizēt Biedru sapulces apstiprinātos darbības plānus un darba programmas;

4.15.5. kontrolēt Biedru sapulces lēmumu izpildi;

4.15.6. plānot un koordinēt LRVA darbību;

4.15.7. lemt par jaunu LRVA biedru uzņemšanu, kā arī izslēgšanu no LRVA;

4.15.8. ierosināt un izskatīt statūtu grozījumus.

4.16. Valdes Priekšsēdētājs:

4.16.1. atbild par LRVA organizatorisko vadību;

4.16.2. vada Biedru sapulces un Valdes sēdes, ja nav nolemts savādāk;

4.16.3. bez speciālās pilnvaras pārstāv LRVA;

4.16.4. izsniedz pilnvaras;

4.16.5. ne retāk kā reizi gadā atskaitās Biedru sapulcei un Valdei par savu darbību;

4.16.6. atbild par visu LRVA saimniecisko un finansiālo darbību, tai skaitā:

4.16.6.1. dara zināmus paziņojumus par maksājumiem, kas jākārto un atbild par to iekasēšanu;

4.16.6.2. veic gada finansu atskaišu sagatavošanu;

4.16.6.3. atbild par likumdošanai atbilstošu grāmatvedības kārtošanu;

4.16.7. slēdz civiltiesiskos darījumus, līgumus (kontraktus);

4.16.8. atbild par LRVA budžeta gada atskaites sagatavošanu;

4.16.9. rūpējas par LRVA finansu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar budžetu.

4.17. Valdes locekļu pienākumus savstarpēji vienojoties nosaka Valdes Priekšsēdētājs, atbilstoši LRVA darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī saskaņā ar LRVA pārvaldes organizatoriskajām vajadzībām. Biedru sapulce savstarpēji vienojoties ar Valdes locekļiem var uzdot tiem organizēt un pārraudzīt kādu no LRVA būtiskām darbības jomām.

4.18. Biedru sapulce no biedru vidus uz vienu gadu ievēl Revidentu. Revidents var tikt ievēlēts konkrētajā amatā atkārtoti, kā arī pārvēlēts pirms termiņa beigām.

4.19. Revidents:

4.19.1. veic LRVA gada pārskata auditu;

4.19.2. sagatavo un iesniedz  Biedru sapulcei savu atzinumu;

4.19.3. īsteno neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus;

4.19.4. ziņo par atklātajām nepilnībām Valdei, bet nepieciešamības gadījumā pieprasa ārkārtas Valdes sēdes vai Biedru sapulces sasaukšanu.

4.20. Ja Valdes Priekšsēdētājs nespēj pildīt savus pienākumus vai atkāpjas no amata pirms termiņa, tad līdz nākošajām vēlēšanām LRVA Valde izvēl priekšsēdētāja pienākumu vietas izpildītāju.

4.21. LRVA pēc nepieciešamības notiek darba grupu sanāksmes, kurās tiek īstenoti vispārējie LRVA uzdevumi un mērķi. Darba grupu sanāksmju norisi organizē Valde vai tās pilnvarota persona.

4.22. LRVA darba grupu sanāksmes nav tiesīgas pieņemt organizācijai kopumā saistošus lēmumus, bet var izteikt priekšlikumus par jautājumiem, kas iekļaujami Biedru sapulču vai Valdes sēžu darba kārtībā.

4.23. LRVA darba grupu sanāksmēm ir informatīvs un informācijas apmaiņas raksturs.

5. BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI.

5.1. Tiesības kļūt par LRVA biedru ir riska novērtēšanas un vadības jomās strādājošajiem speciālistiem, kā arī tām juridiskām personām, kuru komerciālā darbība ir saistīta ar riska novērtēšanas un vadības pakalpojumiem, ja tā atbalsta LRVA mērķus un darbības principus.

5.2. Lai kļūtu par LRVA biedru, pretendentiem jāiesniedz iesniegums LRVA valdei

 5.3. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, nepieciešamības gadījumā var tikt uzaicināts pieteicējs, lai sniegtu papildus informāciju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  5.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LRVA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

5.5. Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par LRVA biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

5.6. LRVA biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no LRVA, par to rakstveidā paziņojot LRVA Valdei. Par biedra izstāšanās dienu tiek uzskatīta diena, kad biedrs ir iesniedzis Valdei attiecīgo iesniegumu. Nevienai LRVA vēlētai personai nav tiesību izdarīt jebkādu spiedienu uz biedru, kas vērsts uz biedra izstumšanu no organizācijas.

5.7. Biedru var izslēgt no LRVA:

5.7.1. par pienākumu nepildīšanu pret LRVA;

5.7.2. par rīkošanos pretēji LRVA statūtiem un Biedru sapulces lēmumu prasībām;

5.7.3. darbībām, kas vērstas pret LRVA interesēm vai kaitē tās labajai slavai;

5.7.4. apzināti pārkāpj LRVA biedra ētikas kodeksu;

5.7.5. par biedra naudas nemaksāšanu.

5.8. LRVA biedrs uzskatāms par izstājušos no LRVA, ja šī biedra statūtos noteiktā pilnvarotā pārvaldes institūcija pieņēmusi lēmumu par biedra kā juridiskās personas likvidāciju, vai stājies spēkā tiesas nolēmums par biedra atzīšanu par maksātnespējīgu, bankrotējušu, likvidējamu vai neesošu. Ja biedra darbība tiek atjaunota, LRVA Biedru sapulce lemj par biedra statusa atjaunošanu.

 5.9. Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.

6. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

6.1. Visiem LRVA biedriem ir vienādas tiesības.

6.2. Jebkuram LRVA biedram ir dotas brīvas izstāšanās tiesības šajos statūtos noteiktajā kārtībā.

6.3. LRVA biedriem ir tiesības:

6.3.1. vēlēt un tik ievēlētiem LRVA pārvaldes institūcijās;

6.3.2. piedalīties Biedru sapulcēs, Valdes sēdēs un LRVA organizētos pasākumos;

6.3.3. izteikt priekšlikumus visās LRVA institūcijās, tikt uzklausītam Biedru sapulcē un Valdē;

6.3.4. pieprasīt un saņemt izrakstus no Biedru sapulču protokoliem;

6.3.5. iepazīties ar dibināšanas dokumentiem un citiem LRVA dokumentiem;

6.3.6.saņemt konsultācijas no LRVA amatpersonām par viņu kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3.7. saņemt un iegādāties LRVA simboliku;

6.3.8. informēt LRVA Biedru sapulci par LRVA institūciju un amatpersonu nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību.

6.4. LRVA biedru pienākumi:

6.4.1. savlaicīgi maksāt biedra naudu un citus Biedru sapulces noteiktos maksājumus;

6.4.2. pildīt Valdes un Biedru sapulces uzticētos uzdevumus;

6.4.3. ievērot LRVA statūtus, darbības noteikumus un LRVA ētikas kodeksu;

6.4.4. pildīt Valdes lēmumus, kas attiecas uz konkrēta uzdevuma izpildi.

6.4.5. atturēties no darbībām, kas vērstas pret LRVA interesēm vai kaitē tās labajai slavai

6.5. Katram biedram ir jāmaksā iestāšanās nauda un biedru nauda Biedru sapulces noteiktajā apmērā.

6.6. Biedram, kas izstājies vai ticis izslēgts, iemaksātās biedra naudas summas netiek atmaksātas.
Statūti apstiprināti Dibināšanas sapulcē 11.04.2006
Statūti parakstīti 04.07.2006